- زمینه های فعالیت قطب
معرفی و توجیه فنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

زمینه های فعالیت قطب 

سامانه های قدرت بخش های مختلف تولید، انتقال و توزیع (از تولید تا مصرف) و کلیه تجهیزات و دستگاههای موجود در این بخش ها را شامل می گردد. 

بهره برداری به معنای نظارت، کنترل و هماهنگی تمامی اجزای سیستم قدرت بوده و نیروی انسانی (بهره بردار) در کنار تجهیزات نقش بسیار مهمی را ایفا می نماید. بهره برداری از سامانه های قدرت اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور دارد.

اتوماسیون استفاده از روش های کامپیوتری در سامانه های قدرت می تواند با توجه به رشد روزافزون تقاضای برق و پیچیده تر شدن روش های بهره برداری از تجهیزات، نقش نیروی انسانی در امور اجرایی و کنترل سیستم را کاهش داده و سیستم های خودکار و اتوماتیک جایگزین شوند تا تصمیمات سریع و صحیح صورت پذیرد. 

 

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-53.4766.5121.fa.html
برگشت به اصل مطلب